Hlavné menu

Informačný leták

Fotogaléria

Virtuálne prehliadky

   

   

Odborné učebne

Služby

PartneriPočet návštev: 3191704
 • Environmentálna a ekologická výchova nie je v súčasnosti na Slovensku obsiahnutá v samostatnom vyučovacom predmete, ale realizuje sa v ostatných vyučovacích predmetoch, ako odborných, tak aj všeobecnovzdelávacích. Žiaci našej školy sa v stredu, 10. apríla 2019, zúčastnili akcie s názvom EKOSOZOLÓGIA EKOSYSTÉMOV v maďarskej Budapešti. Exkurzia bola naplánovaná ako súčasť práve environmentálnej a ekologickej výchovy na našej škole. V Budapešti sme si prezreli historické centrum Pešti i Budy, pozreli sme si viaceré historické pamiatky na oboch brehoch Dunaja a na záver našej exkurzie sme sa presunuli na náš hlavný cieľ, návštevu Tropicaria & Oceanaria. Žiaci tu mali možnosť zoznámiť sa s tropickým i oceánskym ekosystémom, ako základnou stavebnou zložkou prírody. Cieľom exkurzie bolo vzbudiť u žiakov nutnosť ochrany prírody, ekosystémov ako aj životného prostredia človeka.

 • V dňoch 4. a 8. apríla 2019 sa šesť šesťčlenných tímov žiakov z našej školy zúčastnilo medzinárodnej matematickej súťaže PCMM (PURPLE COMET! MATH MEET – Fialová kométa). Súťaž prebieha pod gesciou pracovníkov University of Wisconsin-Whitewater každoročne od roku 2003 online formou.

  V tomto roku je do súťaže zaregistrovaných 2314 tímov zo 49 krajín celého sveta. Zo Slovenska súťaží spolu 22 tímov žiakov rôznych typov stredných a vyšších ročníkov základných škôl. Žiaci našej školy súťažili v kategórii HS Small (študenti z tej istej strednej školy, ktorá nemá viac ako 1200 študentov). Riešili 30 úloh rôznych stupňov náročnosti v časovom limite 90 minút.

 • 27. ročník výstavy v odboroch Elektrotechnika, IT, Riadenie a automatizácie bol aj tento krát skutočným technologickým pôžitkom. Brnenskú výstavu sme navštívili so žiakmi našej školy už tradične aj tento rok. Na veľtrhu sa prezentovalo 649 firiem z 26 krajín, ktoré obsadili 3 mega haly výstaviska. Technologické inovácie nám prezradili, že cesta budúcnosti sa bude uberať v znamení čarovného slovíčka Smart, a teda Smart House, Smart Factory a Smart City. Všetky veci okolo nás postupne nadobudnú vlastný umelý rozum, budú navzájom komunikovať a výroba, ktorá bola v minulosti doménou iba veľkých firiem sa z časti presunie do domácností. To všetko za účelom uľahčenia nášho života. Či je to cesta skutočne správna je otázkou pre filozofov a mi sme sa radšej nechali opájať zázrakmi technológie a optimizmom. Veď posúďte či taká 3D tlač plošných spojov, kolaboratívne robotické ramená schopné svoje pohyby flexibilne prispôsobiť meniacim sa parametrom prostredia alebo také rýchlo nabíjačky elektromobilov schopné nabíjať do 30 minút pre následný dojazd auta cez 400km, či by sme na takéto výdobytky pred piatimi rokmi nepozerali ako na nedohľadnú budúcnosť a pred desiatimi rokmi rovno ako na zázrak? Nesieme sa na vlne elektro-kybernetickej revolúcie a je len na nás či jej produkty použijeme v prospech našej spoločnosti. Čas ukáže, no zodpovednosť je aj na nás.

 • Žiaci našej školy sa už tradične zapájajú do medzinárodnej súťaže Matematický KLOKAN. Inak to nebolo ani tento rok, keď spolu súťažilo 28 žiakov v dvoch kategóriách. Z nich v kategórii Kadet O12 (žiaci 1. a 2. ročníkov odborných škôl) súťažilo 25 žiakov a v kategórii Junior O34 (žiaci 3. a 4. ročníkov odborných škôl) traja žiaci. Všetci riešili v časovom limite 60 minút 24 úloh. Každá úloha bola zaradená do jednej z troch úrovní náročnosti. Pri riešení si súťažiaci mohli pomôcť kalkulačkou (pokiaľ nebola súčasťou mobilného telefónu). Žiadne iné pomôcky na uľahčenie výpočtov povolené neboli.

 • Umelecký prednes patrí k najrozšírenejším formám sebarealizácie mládeže a preto na našej škole dňa 20. marca 2019 prebehla recitačná súťaž.

  Inšpiráciou pre recitátorov sa stalo motto:

  ,,Nie cez hlas, ale cez

  recitátorovu dušu

  sa rodí prednes."

  J. Čajková

  V súťaži rozhodovala kvalita textu, umenie jeho vnímania, správne držanie tela, výslovnosť, ako aj členenie textu na logické celky(nesekať text), rytmizácia, melódia(nespievať), vetný i slovný dôraz. Rovnako dôležitý bol kontakt s hľadiskom.

 • Maturita EČ a PFIČ v šk.r. 2018/2019

  Aj tento školský rok v dňoch 12.3. až 14.3.2019 žiaci našej školy podstupujú ,,životnú" skúšku, ktorá je písomným testom toho čo sa za 4 roky naučili z jazykov a matematiky na našej škole. Naším maturantom držíme palce, prajeme im pevné nervy a jasnú myseľ aby tak zažili skutočný stav osobného intelektuálneho uspokojenia z dosiahnutých výsledkov.

 • Na začiatku mesiaca február 2019 organizátor zverejnil konečné výsledky súťaže žiakov vyšších ročníkov ZŠ a žiakov stredných škôl „EXPERT geniality show“. V súťaži žiaci preukázali svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok – mali možnosť objektívne porovnať seba samého so všetkými ostatnými žiakmi danej vekovej kategórie v rámci celého Slovenska. Všetci súťažiaci v časovom limite 60 minút zodpovedali po 25 otázok z dvoch rôznych tém, ktoré si zvolili.

  Z našej školy sa zapojilo do súťaže spolu 22 žiakov. Za najlepšie umiestnenie v celkovom poradí získal Dominik Kaskötö z 1.B triedy vecnú cenu a oprávnenie používať čestný titul TOP EXPERT . Dominik si zvolil témy „Mozgolamy“ a Tajomstvá prírody“. V druhej téme dosiahol vynikajúce hodnotenie: 99,23 bodu z možných 100 bodov.

 • Dňa 20.02.2019 absolvovali žiaci 2.C a 3.C triedy besedu na tému „Fajčenie a rakovina pľúc. Beseda bola zrealizovaná na základe spolupráce našej školy a RUVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci aktivít organizovaných k 4. februáru – Svetovému dňu proti rakovine. V jej prvej časti sa žiaci prostredníctvom interaktívnej prezentácie oboznámili s danou problematikou. V druhej časti mali možnosť využiť ponuku spirometrie (vyšetrenie, pri ktorom sa zisťuje funkcia pľúc pomocou spirometra) aj možnosť merania percentuálneho zastúpenia CO v dychu. Väčšina prítomných žiakov ponúkané možnosti v plnej miere využila.

 • Zhon a niekoľko mesačné prípravy konečne vyústili do samotnej realizácie súťaže a nakoniec aj k jej záveru. Prišli k nám žiaci alebo inak povedané prišli k nám tie najväčšie mladé ,,mozgy" zo všetkých kútov našej malej, ale nie bezvýznamnej krajiny. Hlavnou túžbou mladých géniov bolo ukázať, kto z nich je najlepší, kto si zaslúži zlatý pohár víťazstva. Veď sami posúďte či súťažné kategórie ako programovanie, webdeveloping, grafika, elektronika, strojárstvo, si vyžadujú iba elementárnu zručnosť, alebo navyše aj vycibrený intelekt spojený s poriadnou dávkou tvorivosti. Žijeme v dobe, kde bežnú manuálnu prácu postupne nahradzujú roboty, ale navrhnúť a vyrobiť funkčné elektronické zariadenie, funkčný softvér či pretaviť vlastnú umeleckú predstavu do reality, to zatiaľ stroj nedokáže a aj keby to raz zvládol, nikdy to nebude mať skutočného ducha fantázie ktorého je schopný jedine človek. Boj žiakov a možno aj budúcich osobností ,,intelektuálneho neba“ sa odohral v priestoroch školy, ktorá má hádam všetko vybavenie, pre technickú tvorivú činnosť tak významné a potrebné. A musím povedať, bol to v skutku neľútostný boj, boj mozgov a zručností, boj o vlastnú česť aj o česť školy, ktorá svojho súťažiaceho do súboja vyslala. A ako to celé dopadlo? Hodnotiace komisie zasadli a rozhodli sa kto získa veniec slávy. Nech sa páči, tu sú výsledky:

 • Vyhodnotenie 1. kola Finančnej olympiády

  V mesiaci december 2018 absolvovala väčšina žiakov tretích a štvrtých ročníkov našej školy prvé kolo siedmeho ročníka finančnej olympiády – súťaže, ktorá umožňuje všetkým stredoškolákom otestovať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Prvé (otvorené) online kolo bolo ukončené 31.01.2019 (23:59).

  Dňa 08.02.2019 bol na stránke www.financnaolympiada.sk zverejnený zoznam 500 najlepších riešiteľov z 1. kola súťaže, ktorí postupujú do jej druhého (uzavretého) kola. Toto kolo trvá od 18.02.2019 (00:00) do 25.03.2019 (23:59). Počas neho súťažiaci urobia online test, ktorý je časovaný na 40 minút a možno ho vypracovať len raz. Tvorí ho 16 testových otázok s výberom odpovede a 4 slovné úlohy z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.

 • Dňa 12. až 14. februára 2019 sa na našej škole uskutoční Celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektronike, programovaní a strojárstve. Žiaci našej školy, ktorí sa súťaže nezúčastnia budú mať v dňoch od 11. až 15. februára študijné voľno. Žiaci, ktorí nie sú ubytovaní na internáte a vykonávajú odbornú prax vo firmách v mieste bydliska sa zúčastnia odborného výcviku.

 • Každý náš žiak si dokáže vybrať bojisko, ktoré prislúcha jeho schopnostiam a danostiam. Niekto sa dobre učí, niekto zas víťazí v športovom zápolení a niekto zvláda dobre jedno aj druhé. Žiaci reprezentujúci našu školu vo futsale a florbale dokázali, že dokážu uspieť a súpera v turnaji poraziť.

  Vo futsale sa prekopali na tretie miesto a dostali sa tak do okresného kola stredných škôl kde im už iba málo chýbalo k tomu, aby sa dostali do finále. Žiadny smútok chlapci, na budúce sa to určite podarí.

 • Vyučovanie v 1.B triede dňa 18.01.2019 ukončili žiaci pomerne neštandardným spôsobom. Namiesto klasickej výučby absolvovali workshop „Ako komunikujeme?“ pod vedením Mgr. Zlaty Trubanovej z CVČ Junior. Jeho cieľom bolo umožniť žiakom teoreticky sa naučiť a aj prakticky si vyskúšať rôzne spôsoby komunikácie - sociálnej interakcie, pri ktorej si vedome alebo nevedome odovzdávajú ľudia informácie prostredníctvom ktorých sprostredkujú iným ľuďom svoje myšlienky.

  Počas workshopu žiaci spoznali značnú časť toho čo tvorí a ovplyvňuje našu verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, pochopili príčiny vzniku bariér v komunikácii. Prostredníctvom vhodne použitých metód - brainstormingu, riadenej diskusie ale aj iných zážitkových a interaktívnych metód sa žiaci naučili ako možno efektívne a asertívne komunikovať s inými ľuďmi.

Podporte našu školu

Staň sa našim žiakom

Vyber si niektorý z našich odborov, staň sa žiakom našej školy.
Naučíš sa navrhovať vlastné plošné obvody v EAGLE, programovať v ARDUINO, v C, vytvoriť grafické návrhy v programe GIMP,  programovať CNC stroje, PLC roboty, konštruovať v CAD systémoch.
Získaš odbornú prax v SÚKROMNÝCH FIRMÁCH, VODIČSKÝ KURZ za symbolický poplatok, PRACOVNÉ OBLEČENIE na odborný výcvik zdarma, školský INTERNÁT priamo v BUDOVE ŠKOLY. 


PRAX VO FIRMÁCH


CNC/PLC SYSTÉMY


CAD SYSTÉMY


SIEŤOVÝ AKADEMICKÝ PROGRAM


EAGLE


ARDUINO


ODBORNÁ SPOSÔBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE

Priebeh vyučovania

Nedeľa 21. 4. 2019

Novinky

Právne informácie

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Kontakt

 • SŠ - SOŠ elektrotechnická, Banská Bystrica
  Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica,
  e-mail: ss.sosebb@gmail.com
 • 048/416 37 81